نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع دام و طیور در تیر ماه