نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع ریلی در خرداد ماه