نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع پژوهشی و فناوری در تیر ماه