نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع راهسازی در خرداد ماه