نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع راهسازی در مهر ماه