نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع ایمنی و امنیت در مهر ماه