نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع سونا و استخر در تیر ماه