نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع سوغات و هدایا در تیر ماه