نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع ورزش وتجهیزات ورزشی در خرداد ماه