نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع ورزش وتجهیزات ورزشی در مرداد ماه