نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع ارتباطات مخابرات فناوری اطلاعات در مهر ماه