نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع نساجی در خرداد ماه