نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع نساجی در مهر ماه