نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع نساجی در مرداد ماه