نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع ترافیک، حمل و نقل و تدارکات در مهر ماه