نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع کار در مهر ماه