نمایشگاه های استان خوزستان با موضوع آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی در تیر ماه