نمایشگاه های استان خوزستان با موضوع نساجی در خرداد ماه