نمایشگاه های استان لرستان با موضوع تجهیزات و ماشین آلات صنعتی در تیر ماه