نمایشگاه های استان لرستان با موضوع ابداعات و اختراعات، تکنولوژی ها جدید