نمایشگاه های استان لرستان با موضوع صنایع دارویی و داروسازی در مرداد ماه