نمایشگاه های استان لرستان با موضوع آب و فاضلاب، محیط زیست