نمایشگاه های استان لرستان با موضوع سیم و کارت، مفتول در مرداد ماه