نمایشگاه های استان مازندران با موضوع لباس، پوشاک در تیر ماه