نمایشگاه های استان مازندران با موضوع گل و گیاه در تیر ماه