نمایشگاه های استان مازندران با موضوع راهسازی در تیر ماه