نمایشگاه های استان مازندران با موضوع سیم و کارت، مفتول