نمایشگاه های استان تهران با موضوع نانو در خرداد ماه