نمایشگاه های استان یزد با موضوع نساجی در خرداد ماه