نمایشگاه های استان زنجان با موضوع فرش و تابلو فرش در آبان ماه