نمایشگاه های استان زنجان با موضوع فرش و تابلو فرش در آذر ماه