نمایشگاه های استان زنجان با موضوع خانه، آشپزخانه و لوازم خانگی در مرداد ماه