نمایشگاه های استان زنجان با موضوع ابداعات و اختراعات، تکنولوژی ها جدید