نمایشگاه های استان زنجان با موضوع ورزش وتجهیزات ورزشی در اردیبهشت ماه