نمایشگاه های استان زنجان با موضوع آب و فاضلاب، محیط زیست