نمایشگاه های استان زنجان با موضوع سیم و کارت، مفتول