غرفه داران نمایشگاه

پارت شمیم دارو 

فن تجارت تارانی 

هوشمند مدیران صنعت 

صنایع ماشین سازی کاسپین(آذرتاش) 

سازه البرز 

اسب رز 

شرکت تولیدی و صنعتی آذر جارو 

توسعه صنعتی و بازرگانی ابراهیم