تقویم نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی مشهد

مدیر محل برگزاری: شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد
تعداد نمایشگاه: 60

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

مدیر محل برگزاری: نمایشگاه شهر آفتاب
تعداد نمایشگاه: 52

مصلی امام خمینی-ره

تعداد نمایشگاه: 24

مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش

مدیر محل برگزاری: شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
تعداد نمایشگاه: 21

بوستان گفتگو

تعداد نمایشگاه: 20

مرکز نمایشگاهی البرز

تعداد نمایشگاه: 5

نمایشگاه بین المللی قم

تعداد نمایشگاه: 3

هتل المپیک تهران

تعداد نمایشگاه: 2

سالن اجلاس سران

تعداد نمایشگاه: 1

نمایشگاه ساری

تعداد نمایشگاه: 1

مرکز نمایشگاهی ریمینی

تعداد نمایشگاه: 1