مركز ملی گياهان دارويی وزارت جهاد کشاورزی

مرکز راهبردی گیاهان دارویی به عنوان یک مرکز مستقل با هدف تنوع بخشی، توسعه کشت، احیاء رویشگاه های طبیعی، بهبود ارقام گیاهی، زراعی نمودن گیاهان دارویی و مرتعی، سازماندهی و برنامه ریزی و بهره مندی از ظرفیت های بخش خصوصی جهت گذار از خام فروشی به افزایش ارزش افزوده برای صادرات گیاهان دارویی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می نماید. صنعت گیاهان دارویی به صورت زنجیره ای از فعالیت ها و فرآیندها است که می بایست به هر یک از حلقه های این زنجیره نگاهی ویژه داشت. تولید نهاده، تولید گیاه، آماده سازی محصول، نگهداری، حمل و نقل، فرآوری های اولیه و نهایی، بازار داخلی و بین المللی و ... که هر کدام از آنها دارای زیرشاخه هایی هستند و از اهمیت بسیاری بررخوردار بوده و بایستی به هر یک از این مقولات به صورت تخصصی پرداخته شود. با نگاهی به وضعیت کنونی گیاهان دارویی کشور ضروری است. کارآیی لازم ایجاد شود تا دیگر حلقه های زنجیره بتواند تحت تاثیر آن به کارآیی مطلوب دست یابند. یکی از مهمترین وظایف و مآموریت های وزارت متبوع در این زنجیره در زمینه نهاده های تکثیری با اصالت و با کیفیت است وجود مراکزی جهت شناسایی، جمع آوری، نگهداری و تکثیر نهاده های شناسنامه دار و دارای عملکرد کمی و کیفی قابل قبول از مهمترین ضرورت های صنعت گیاهان دارویی می باشد. در زمینه تولید و فرآوری گیاهان دارویی وظایفی همانند تدوین دستورالعمل های اجرایی و استانداردهای تولید و تبیین فرآیندها در سطوح مختلف تولید از قبیل کاشت، داشت، برداشت، نگهداری، فرآوری و آموزش ذکر کرد که منجر به تولید محصولاتی خواهد شد که مستقیما بر حضور ایران در بازارهای بین المللی تاثیر گذار خواهد بود. از طرفی تجهیزاتی باید در سطوح مختلف تولید استفاده گردد که از لحاظ تکنولوژی و عملکرد متناسب با داستگاه های روز دنیا باشد تا بر روی کیفیت و عملکرد تولید و متعاقب آن ارزش افزوده محصولات نهایی تاثیر قابل توجهی داشته باشد. ایجاد ارتباط موثر با مراکز تحقیقاتی، و صنعتی دنیا جهت استفاده از دانش روز و انتقال به کشور یکی از اصلی ترین اقدامات در فرآیندها و ملزومات تولید است که این وظایف و ماموریتها توسط واحد سازمانی گیاهان دارویی باید پیگیری و دنبال شود. همچنین با عنایت به اینکه نگاه حاکم بر تولید گیاهان دارویی باید پیگیری و دنبال شود. هچنین با عنایت به اینکه نگاه حاکم بر تولید گیاهان دارویی در کشور باید نگاه بازار محور باشد، وجود واحدی که فعالیت ها و گرایش های بازار داخلی و بین المللی را رصد کرده و برنامه ریزی کشت گیاهان دارویی کشور را بر اساس اطلاعات حاصل از این مطالعات انجام دهد اجتناب ناپذیر است. با توجه به وجود تقاضای جدید در عرصه داخلی و خارجی، لزوم ایجاد تشکیلات مستقل و ساختار مناسب جهت برنامه ریزی و پاسخگویی به این تقاضای نوظهور در وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی تولید، فرآوری و تنظیم سیاست های بازار در حوزه گیاهان دارویی ضروری می باشد.


مرکز راهبردی گیاهان دارویی به عنوان یک مرکز مستقل با هدف تنوع بخشی، توسعه کشت، احیاء رویشگاه های طبیعی، بهبود ارقام گیاهی، زراعی نمودن گیاهان دارویی و مرتعی، سازماندهی و برنامه ریزی و بهره مندی از ظرفیت های بخش خصوصی جهت گذار از خام فروشی به افزایش ارزش افزوده برای صادرات گیاهان دارویی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می نماید. صنعت گیاهان دارویی به صورت زنجیره ای از فعالیت ها و فرآیندها است که می بایست به هر یک از حلقه های این زنجیره نگاهی ویژه داشت. تولید نهاده، تولید گیاه، آماده سازی محصول، نگهداری، حمل و نقل، فرآوری های اولیه و نهایی، بازار داخلی و بین المللی و ... که هر کدام از آنها دارای زیرشاخه هایی هستند و از اهمیت بسیاری بررخوردار بوده و بایستی به هر یک از این مقولات به صورت تخصصی پرداخته شود. با نگاهی به وضعیت کنونی گیاهان دارویی کشور ضروری است. کارآیی لازم ایجاد شود تا دیگر حلقه های زنجیره بتواند تحت تاثیر آن به کارآیی مطلوب دست یابند. یکی از مهمترین وظایف و مآموریت های وزارت متبوع در این زنجیره در زمینه نهاده های تکثیری با اصالت و با کیفیت است وجود مراکزی جهت شناسایی، جمع آوری، نگهداری و تکثیر نهاده های شناسنامه دار و دارای عملکرد کمی و کیفی قابل قبول از مهمترین ضرورت های صنعت گیاهان دارویی می باشد. در زمینه تولید و فرآوری گیاهان دارویی وظایفی همانند تدوین دستورالعمل های اجرایی و استانداردهای تولید و تبیین فرآیندها در سطوح مختلف تولید از قبیل کاشت، داشت، برداشت، نگهداری، فرآوری و آموزش ذکر کرد که منجر به تولید محصولاتی خواهد شد که مستقیما بر حضور ایران در بازارهای بین المللی تاثیر گذار خواهد بود. از طرفی تجهیزاتی باید در سطوح مختلف تولید استفاده گردد که از لحاظ تکنولوژی و عملکرد متناسب با داستگاه های روز دنیا باشد تا بر روی کیفیت و عملکرد تولید و متعاقب آن ارزش افزوده محصولات نهایی تاثیر قابل توجهی داشته باشد. ایجاد ارتباط موثر با مراکز تحقیقاتی، و صنعتی دنیا جهت استفاده از دانش روز و انتقال به کشور یکی از اصلی ترین اقدامات در فرآیندها و ملزومات تولید است که این وظایف و ماموریتها توسط واحد سازمانی گیاهان دارویی باید پیگیری و دنبال شود. همچنین با عنایت به اینکه نگاه حاکم بر تولید گیاهان دارویی باید پیگیری و دنبال شود. هچنین با عنایت به اینکه نگاه حاکم بر تولید گیاهان دارویی در کشور باید نگاه بازار محور باشد، وجود واحدی که فعالیت ها و گرایش های بازار داخلی و بین المللی را رصد کرده و برنامه ریزی کشت گیاهان دارویی کشور را بر اساس اطلاعات حاصل از این مطالعات انجام دهد اجتناب ناپذیر است. با توجه به وجود تقاضای جدید در عرصه داخلی و خارجی، لزوم ایجاد تشکیلات مستقل و ساختار مناسب جهت برنامه ریزی و پاسخگویی به این تقاضای نوظهور در وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی تولید، فرآوری و تنظیم سیاست های بازار در حوزه گیاهان دارویی ضروری می باشد.

  021-64582763

  021-64582415

  ایران- تهران- تهران- تهران، تقاطع خیابان ولیعصر و طالقانی، ابتدای خیابان طالقانی، ساختمان شهید آوینی، وزارت جهاد کشاورزی طبقه هشتم


 وب سایت: http://www.ncmap.ir

 تلگرام: https://t.me/pooyeshemeli


فایل ها و کاتالوگ های ارائه شده: