عنوان نمایشگاه : 

نمایشگاه آموزش و صنایع وابسته 

دوره :

سوم

مکان برگزاری :

 اهواز 

تاریخ برگزاری :

در تاریخ 20 الی 24 خرداد ماه 98 برگزار می شود.

Iran - خوزستان - اهواز - اهواز، انتهای کیان پارس،میدان چمران - نمایشگاه بین المللی خوزستان