اولین کنفرانس بین المللی بیمارستانها و مراکز حیاتی در مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی با همکاری دفتر اسکان بشر ملل متحد در ایران

Iran - تهران - تهران - مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهر سازی - سالن همایش دکتر پاکدامن