دومین نمایشگاه تخصصی بین المللی دامپزشکی ایران

زمان نمایشگاه:

21 الی 23 آبان ماه 98 


مکان نمایشگاه :

محل دائمی نمایشگاه شهرداری تهران(بوستان گفتگو)

Iran - تهران - تهران - تقاطع بزرگراه‌ شهید چمران و حکیم - بوستان گفتگو

غرفه داران نمایشگاه

Bitcоin rate is grоwing. Managе to invest. Gеt passivе incomе of $ 3,500 рer weек: http://sryekutcj.bengalinewsline.com/d2eb51a2  Iran/تهران/تهران

Dаting site fоr sех with girls from Austrаlia: http://hsjw.straightnojibe.com/4baff95  Iran/تهران/تهران

Adult dating sites аrоund еast lоndon: https://darknesstr.com/datingonline287919  Iran/تهران/تهران

Adult аmеriсаn dаting wеbsitеs onlinе: http://s.amgg.net/dpqk  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


آوا ابتکار مه سیما آوا ابتکار مه سیما

  تلفن: 66571400
ایمیل: dksdashti@gmail.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه تخصصی بین المللی واکسن، دارو، مواد بیولوژیک، و افزودنی های دام، طیور و آبزیان تهران 97

0 نفر بازدید کننده، 1 شرکت کننده (غرفه دار)

3 لغایت 6 دی 1397

ایران / تهران / محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران