نمایشگاه مبلمان یزد 98  __4 الی 8 آذر ماه

 

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی یزد
آدرس: 

شهرک صفاییه در بلوار ابن سینا
 

Iran - یزد - یزد - یزد- صفائیه- جنب بیمارستان شهید صدوقی - نمایشگاه بین المللی یزد

غرفه داران نمایشگاه

اورنگ مبل تخت خوابشو  Iran/تهران/تهران

تلفن: 09362761020

Проверенный заработок в интернете от 7493 р. в сутки: https://slimex365.com/millionrubley738976  Iran/تهران/تهران

Hot оffer. Dаtabase of email аddrеssеs over 30 000 000: http://jaorh.newstechsk.com/14c3929  Iran/تهران/تهران

Вeautiful girls for sех in уоur сity: https://soo.gd/ALYw  Iran/تهران/تهران

Dating fоr sеx with ехperienсеd wоmen frоm 40 уears: https://slimex365.com/datingsexygirls736025  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


شرکت نمایشگاه های تجاری بین المللی منطقه یزد شرکت نمایشگاه های تجاری بین المللی منطقه یزد

  تلفن: 03538229985
فکس: 03538289726
ایمیل: yazdfair@gmail.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه