نمایشگاه نهاده های تهران 98 هفتمین دوره

محل برگزاری: مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو

زمان بازدید: 1 الی 4 بهمن 98

ساعت بازدید: 14 الی 20

Iran - تهران - تهران - تقاطع بزرگراه‌ شهید چمران و حکیم - بوستان گفتگو

غرفه داران نمایشگاه

ثبت نما غرفه دار  Iran/تهران/تهران

رضویان  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02144455886
فکس: 5456554545798
سایت: www.google.com

شیماگرو  Iran/تهران/تهران

پرهام  Iran/اصفهان/اصفهان

تلفن: 03153309720-21
فکس: 03153309720-21
ایمیل: parham_factory
سایت: www.parham-co.com

شرکت صنایع ماهرشیمی  Iran/تهران/تهران

تلفن: 22134212