این نمایشگاه برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است.

تاریخ برگزاری:16 الی 20 تیر

محل برگزاری:کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ساعت بازدید:10 الی 21

Iran - تهران - تهران - تهران، خیابان حجاب - کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان

غرفه داران نمایشگاه

Fоrеx + сryрtоcurrenсy = $ 9000 pеr wееk: http://mrqsk.quickyad.com/c253b9  Iran/تهران/تهران

Аdult dating online ameriсаn singles: http://pine.cf/8i05yp  Iran/تهران/تهران

Dаting for sех | Greаt Вritаin: https://coupemoi.la/To1Fz  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


نماطرح

ایمیل: namatarh@yahoo.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

سومین نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی

0 نفر بازدید کننده، 2 شرکت کننده (غرفه دار)

30 دی لغایت 4 بهمن 1398

ایران / تهران / کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان