یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان،تاسیسات وسیستمهای سرمایشی وگرمایشی

Iran - زنجان - زنجان - زنجان ، بلوار گاوازنگ ، شرکت نمایشگاههای بین المللی کاسپین - نمایشگاه بین المللی زنجان(کاسپین)