نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته در تاریخ 5 لغایت 8 دی ماه در شهر کرج در محل برگزار ینمایشگاه های البرز برگزار خواهد شد.

Iran - البرز - کرج - کرج، سه راه رجائی شهر، جنب پل شهدای پلیس،مجموعه گلستان،گلشهر - مرکز نمایشگاهی البرز