پنجمین نمایشگاه نوروزی مبلمان در تاریخ 9 لغایت 13 بهمن در شهر تبریز در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی تبریز برگزار خواهد شد.

پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.

Iran - آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز