نمایشگاه نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته با اهدافی همچون فرهنگ سازی استفاده صحیح از انواع نوشیدنی های استاندارد، به روز رسانی صنایع وابسته، توسعه و رشد صنعت نوشیدنی ها برای مصرف کنندگان و بهبود ذائقه، ورود تکنولوژی و دانش روز در صنعت نوشیدنی کشورو افزایش سطح فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری، اشتغال زایی و توسعه صنعت برگزار می شود. همزمان با برگزاری این نمایشگاه، سمینارها و کارگاه های آموزشی مرتبط با اهداف نمایشگاه برگزار خواهد شد.

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران