این نمایشگاه با اهدافی همچون ارتقاء سطح تجهیزات امنیت اجتماعی، ايجاد اشتغال و افزايش توليد، ايجاد بستر مناسب جهت حضور سرمايه گذاری داخلی و خارجی، استفاده از فن آوری های مناسب به منظور ايجاد صرفه های اقتصادی، شكوفايی و رونق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در كشور، به روز كردن، توسعه و ارتقاءكمی و كيفی تجهيزات پليسی و استفاده از فن آوری های روز جهان، كوتاه كردن دست واسطه ها و ارتباط مستقيم بين مصرف كننده و توليد كننده، اصلاح و بهبود فرآيند خريد و ... برگزار می شود.

Iran - تهران - تهران - خیابان دکتر بهشتی (عباس آباد)- روبروی خیابان میرعماد - مصلی امام خمینی-ره